REGULAMIN KUJAWSKO-POMORSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ – EDUPOLIS.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu (87-100), Pl. Teatralny 2, zwanym dalej Województwem Kujawsko-Pomorskim, za pośrednictwem Portalu.

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator Szkolny – osoba uprawniona przez Szkołę w szczególności do modyfikowania danych Szkoły w Bazie Instytucji Oświatowych KPPE, tworzenia i modyfikacji kont Użytkowników z danej Szkoły i zarządzania strukturą organizacyjną Szkoły;
 2. Administrator KPPE – osoba uprawniona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do: tworzenia obiektów szkół, tworzenia/importowania kont Użytkowników, zarządzania uprawnieniami, importowania zasobów, przedzielania uprawnień do zasobów, tworzenia pakietów zasobów, definiowania przestrzeni dyskowej, tworzenia kopii bezpieczeństwa KPPE i poszczególnych podsystemów, przeglądania logów systemowych, dostępu do statystyk KPPE, wykonywania kopii bezpieczeństwa, podejmowania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa KPPE, podejmowaniem działań związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem reklamacji, rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikami a Administratorami Szkolnymi.
 3. BZD – Baza Zasobów Dydaktycznych dostępna w ramach Portalu dostarczająca funkcjonalności związane z publikacją, katalogowaniem oraz wyszukiwaniem zasobów edukacyjnych;
 4. Edytor Treści Edukacyjnych – moduł KPPE umożliwiający samodzielne tworzenie oraz edycję zasobów edukacyjnych;
 5. KPPE – Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna zwana w dalszej części regulaminu „Portalem”;
 6. Portal – system przygotowany w wyniku realizacji dostawy sprzętu, budowy oraz wdrożenia KPPE wraz z zasobami edukacyjnymi w ramach projektów „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, dostępny pod adresem www.edupolis.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest korzystanie z udostępnionych usług;
 7. Projekt – projekt „e-Usługi – e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny nieodpłatnie i nieprzerwanie na Portalu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie;
 9. Szkoła – szkoła publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej biorąca udział w Projekcie;
 10. Treści Edukacyjne – podzbiór zasobów BZD dostępnych po dokonaniu rejestracji;
 11. Treści Regionalne – podzbiór zasobów BZD dostępnych bez uwierzytelniania i autoryzacji Użytkownika, zawierający treści informacyjno-edukacyjne o charakterze regionalnym;
 12. Usługa – usługi określone w pkt 2 Regulaminu;
 13. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Portalu;
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
 15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);

 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Województwo Kujawsko-Pomorskie umożliwia za pośrednictwem Portalu korzystanie z bezpłatnych Usług, w ramach których:

 1. umożliwia przeglądanie i pobieranie zawartości Treści Regionalnych, jak również korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych w ramach Treści Regionalnych,
 2. umożliwia po zarejestrowaniu przeglądanie i pobieranie zawartości Treści Edukacyjnych, jak również korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych w ramach Treści Edukacyjnych, w zakresie przypisanym do danego rodzaju konta.

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. W celu skorzystania ze świadczonych Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej oraz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.4.

3.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Treści Edukacyjnych jest rejestracja. Rejestracji dokonuje Administrator KPPE lub Administrator Szkolny za pośrednictwem panelu administracyjnego.

3.3. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje odpowiednio przydzielone konto Administratora Szkolnego, Nauczyciela, Ucznia albo Rodzica, przypisane do loginu. Zakres Usługi dla Nauczyciela, Ucznia i Rodzica określa Regulamin.

3.5.   Użytkownik uzyskuje dostęp do konta poprzez logowanie wymagające podania loginu i hasła.

3.6.   Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne.

3.7.   Administrator Szkolny lub Administrator KPPE może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Treści Edukacyjnych w ramach Portalu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Treści Edukacyjnych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 1. dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 2. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora KPPE lub Administratora Szkolnego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3.8.   Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Treści Edukacyjnych nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora KPPE, po wcześniejszym zasięgnięciu przez niego opinii Administratora Szkolnego.

3.9.   Użytkownik posiadający konto Nauczyciela w ramach Treści Edukacyjnych może:

 1. wyszukiwać, przeglądać, oceniać zasoby i budować listę ulubionych zasobów,
 2. tworzyć prezentacje, edytować je, usuwać i udostępniać innym Użytkownikom,
 3. zarządzać swoimi prezentacjami utworzonymi w oparciu o dostępne zasoby,
 4. tworzyć zadania dla Użytkowników posiadających konta Ucznia w oparciu o zasoby Portalu i zasoby zewnętrzne,
 5. przypisywać zadania poszczególnym Użytkownikom posiadającym konta Ucznia,
 6. zamieszczać ogłoszenia na tablicy szkolnej i klasowej dostępnych w ramach Portalu określając grupę docelową i okres ważności ogłoszenia,
 7. tworzyć i zarządzać utworzonymi przez siebie ankietami,
 8. przeglądać portfolio Użytkowników ze swojej szkoły oraz prowadzić własne e-portfolio,
 9. przeglądać blogi Użytkowników ze swojej szkoły oraz prowadzić własny blog,
 10. zarządzać galeriami osobistymi, klasowymi i szkolnymi,
 11. korzystać z czatu i forów,
 12. zarządzać projektami grupowymi,
 13. monitorować pracę i postępy swoich uczniów,
 14. korzystać z narzędzi podsystemu biurowego, w tym z narzędzi do pracy z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami i kalendarza
 15. korzystać z systemu poczty elektronicznej,
 16. prowadzić zajęcia z wykorzystaniem wirtualnej białej tablicy,
 17. prowadzić audio- i wideokonferencje,
 18. oglądać audycje telewizji internetowej KPPE(i)TV,
 19. pracować ze swoimi uczniami,
 20. tworzyć i zarządzać swoimi materiałami utworzonymi w Edytorze Treści Edukacyjnych,
 21. prowadzić zajęcia z wykorzystaniem kart pracy,
 22. prowadzić zajęcia z wykorzystaniem zasobów Portalu i tablicy interaktywnej,
 23. tworzyć zadania i gry w Platformie Gier Miejskich,
 24. korzystać z Wortalu Platformy Gier Miejskich i z mobilnej Aplikacji Użytkownika Gier Miejskich.

3.10.   Użytkownik posiadający konto Ucznia w ramach Treści Edukacyjnych może:

 1. wykonywać przydzielone mu w ramach konta zadania,
 2. obserwować osiągane przez siebie rezultaty,
 3. budować swój awatar,
 4. dzielić się swoimi osiągnięciami poprzez prezentację awatarami innym Użytkownikom posiadającym konto Ucznia,
 5. powtarzać materiał z obszaru edukacji matematycznej,
 6. korzystać z poczty elektronicznej, czatu, forum i kalendarza,
 7. prowadzić bloga, komentować wpisy na blogach innych Użytkowników,
 8. uczestniczyć w audio- i wideokonferencjach oraz zajęciach z wykorzystaniem wirtualnej białej tablicy,
 9. oglądać i oceniać audycje KPPE,
 10. pracować z narzędziami podsystemu biurowego, w tym z narzędzi do pracy z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami i kalendarza,
 11. uczestniczyć w grach miejskich przy użyciu mobilnej Aplikacji Uczestnika Gry Miejskiej,
 12. korzystać z Wortalu Platformy Gier Miejskich.

3.11.   Użytkownik posiadający konto Rodzica w ramach Treści Edukacyjnych może:

 1. monitorować postępy edukacyjne swojego dziecka posiadającego konto Ucznia i przeglądać rozwiązane przez niego zadania,
 2. komunikować się z nauczycielem dziecka posiadającym konto Nauczyciela,
 3. korzystać z forum udostępnionego w ramach Portalu,
 4. prowadzić bloga w ramach Portalu,
 5. korzystać z dostępu do kalendarza swojego dziecka posiadającego konto Ucznia.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

4.1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług, o których mowa w pkt 2.1. Regulaminu, zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili:

 1. uzyskania dostępu do Portalu przez Użytkownika – w przypadku Usług określonych w pkt 2.1. a,
 2. utworzenia konta w wyniku rejestracji – w przypadku Usługi określonej w pkt 2.1. b.

4.2. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług, o których mowa w pkt 2.1. Regulaminu, ulega rozwiązaniu z chwilą:

 1. zamknięcia Portalu – w przypadku Usług określonych w pkt 2.1. a,
 2. usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika – w przypadku Usługi określonej w pkt 2.1. b.

4.3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującym prawem, w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich lub praw Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nawołujących do przemocy, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa innych osób,
 2. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4.4. Województwo Kujawsko-Pomorskie na 30 dni przed planowanym terminem rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usług poinformuje o tym fakcie Użytkowników Portalu.

4.5. W okresie, o którym mowa w pkt 4.4. Użytkownik ma prawo dokonania archiwizacji wytworzonych przez niego danych oraz informacji na innych, niepowiązanych z Portalem nośnikach po wskazanym terminie Użytkownicy nie będą mieli możliwości przeprowadzenia archiwizacji.

4.6. W przypadkach, o których mowa w pkt 3.7 archiwizacji danych i informacji użytkownik będzie mógł dokonać po wyjaśnieniu sprawy. W przypadku, gdy dane i informacje zostały pozyskane w wyniku złamania prawa przeprowadzenie archiwizacji będzie niemożliwe.

4.7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 4.3. Regulaminu, Województwo Kujawsko-Pomorskie ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody oraz podjąć wszelkie działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz zapobieżenia dalszym naruszeniom w przyszłości.

 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

5.1. Województwo Kujawsko-Pomorskie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie zgłoszone przez Użytkowników w trybie reklamacji, a następnie uznane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie nieprawidłowości.

5.2. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych Usług.

5.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu i świadczonymi Usługami Użytkownik może zgłaszać w trybie reklamacji pisemnie na adres: Departament Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń , mailowo na adres administrator@edupolis.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na podstronie Portalu pod adresem http://www.edupolis.pl/kontakt

5.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

5.5. Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania albo do poinformowania Użytkownika w tym terminie, że rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie nie jest możliwe wraz z podaniem informacji, kiedy jego reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. PRAWA AUTORSKIE

6.1. Zawartość Portalu, w tym jej treść, kształt i konstrukcja, jak również materiały zamieszczone na Portalu podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

6.2. Portal, w całości, jak i w części (w szczególności w postaci tekstów, dokumentów, plików, zdjęć, filmów), nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny), w szczególności poprzez kopiowanie, fotokopiowanie, nagrywanie na wszelkiego rodzaju nośniki danych lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźnej zgody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

6.3. Pobierania i kopiowanie treści znajdujących się na Portalu jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.

6.4. Zamieszczanie linków do Portalu lub wyświetlanie treści znajdujących się na Portalu na innych stronach jest dopuszczalne, o ile ich umieszczenie:

 1. nie narusza praw Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 2. nie jest stosowane w celach bezprawnych,
 3. nie umożliwia użytkownikom innej strony, na której znajduje się link do Portalu, obejścia ograniczeń zastosowanych przez Portal, w tym nie udostępnia treści Portalu dostępnych określonemu gronu Użytkowników,
 4. zawiera wyraźne wskazanie źródła pochodzenia linku lub treści,
 5. nie będzie dokonywane w taki sposób, że użytkownik innej strony będzie miał wrażenie, że treści znajdujące się na Portalu wyświetlane są na stronie, na której znajduje się link.

6.5. Zakazane jest stosowanie hotlinków w oparciu o Portal.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

7.1. Z uwagi na poszanowanie prywatności Użytkowników Województwo Kujawsko-Pomorskie ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do minimum wymaganego do świadczenia Usług poprzez Portal na wysokim poziomie.

7.2. Celem skorzystania z niektórych funkcjonalności Portalu konieczne jest podanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie w niektórych wypadkach jest konieczne dla skorzystania z wybranej Usługi.

7.3. Podczas każdej wizyty Użytkownika na Portalu automatycznie zbierane są jego dane, w szczególności takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

7.4. Portal może również wykorzystywać własne lub zewnętrzne pliki Cookies, które jako pliki tekstowe zapisywane są z Portalu lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika i służą identyfikacji jego przeglądarki. Zewnętrzne pliki Cookies zostają zamieszczone przez podmioty trzecie, których funkcjonalności znajdują się na Portalu. Zarządzanie zewnętrznymi plikami Cookies następuje na zasadach określonych przez podmioty trzecie. Użytkownik w każdej chwili może skasować ustawione Cookies w ustawieniach przeglądarki oraz korzystać z Portalu bez używania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Portalu.

7.5. Administratorem zbioru danych Użytkowników jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

7.5.1 Administrator Szkolny lub inna upoważniona przez Dyrektora Szkoły osoba jest zobowiązana do pozyskania zgody Opiekunów Prawnych Ucznia na założenie konta na KPPE.

7.5.2 Administrator Szkolny lub inna upoważniona przez Dyrektora Szkoły osoba jest zobowiązany do pozyskania zgody Nauczyciela na założenie konta na KPPE.

7.5.3 Administrator Szkolny lub inna upoważniona przez Dyrektora Szkoły osoba jest zobowiązany do pozyskania zgody Rodzica lub opiekuna prawnego na założenie dla niego konta na KPPE.

7.6. Województwo Kujawsko-Pomorskie może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji Usług wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w szczególności do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług.

7.7. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest w posiadaniu danych eksploatacyjnych Użytkowników, przechowywanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa, oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi. Po zakończeniu świadczenia Usługi dane te podlegają anonimizacji i są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz poprawy świadczenia Usług.

7.8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych drogą mailową na adres administrator@kujawsko-pomorskie.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na podstronie Portalu pod adresem http://www.edupolis.pl/kontakt

7.9. Województwo Kujawsko-Pomorskie zabezpieczyło bazy danych osobowych w taki sposób, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celach wymienionych powyżej. Pracownicy Województwa Kujawsko-Pomorskiego są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

 1. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG.

8.1. Województwo Kujawsko-Pomorskie podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług, w tym poprzez zapobieganie i usuwanie wszelkich mogących wystąpić lub powstałych zagrożeń, w szczególności zagrożeń określonych w pkt 8.3-8.7.

8.2. Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązuje się do bieżącego informowania Użytkowników poprzez Portal o mogących wystąpić lub powstałych aktualnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Portalu.

8.3. Konie trojańskie.

Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powoduje szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przyjęcie kontroli nad komputerem użytkownika.

8.4. Wirusy.

Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu można stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika.

8.5. Spam.

To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:

 1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach,
 2. przetworzenie Spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie,
 3. powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości, a ponadto utrudnia czytanie normalnej poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem) – zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej,
 4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia,
 5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci,
 6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami,
 7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.

8.6. Robaki.

Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przyjmuje kontrolę nad funkcjami komputera odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail – kiedy ich komputery robią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.

8.7. Phishing.

Metoda oszustwa polegająca na podszywaniu się pod inną osobę, firmę, instytucję godną zaufania celem wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, w szczególności hasła dostępu do konta w celu „weryfikacji konta” albo zmian systemowych, technicznych, programowych.

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. Województwo Kujawsko-Pomorskie dokłada wszelkich starań w celu zagwarantowania aktualności i wysokiej jakości treści edukacyjnych, treści regionalnych oraz informacji prezentowanych na Portalu.

9.2. Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędnie przekazane dane lub nieaktualne informacje zawarte na stronach internetowych szkół utworzonych za pomocą usług udostępnionych KPPE oraz za negatywne następstwa takiego działania.

9.2. Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Portalu przez jej użytkowników.

9.3. Województwo Kujawsko-Pomorskie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania platformy oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania portalu po stronie użytkownika.

9.4. Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez użytkownika. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści wysyłane i otrzymywane na elektroniczne konta pocztowe, utworzone w domenie edupolis.pl.

9.5. Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, bez względu na przyczyny jego ujawnienia.

9.6. Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu czasowego zawieszenia wszystkich lub części funkcjonalności konta albo jego całkowitego zamknięcia.

9.7. Województwo Kujawsko-Pomorskie informuje, że niektóre usługi dostępne na Portalu, umożliwiające w szczególności prezentowanie opinii i komunikację on-line, pozwalają użytkownikom na samodzielne i dobrowolne udostępnianie swoich danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich innym użytkownikom. Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

9.8. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika linków do innych stron internetowych nie będących częścią KPPE, Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia linków, bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika.

9.9. W przypadku, zamieszczenia przez Użytkownika treści lub linków o charakterze reklamowym lub promocyjnym niezwiązanych z promocją KPPE, Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega, iż nie ponosi za nie odpowiedzialności oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia treści reklamowych i promocyjnych lub linków prowadzących do nich, bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika.

9.10 Województwo kujawsko-pomorskie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem KPPE, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji finansowych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin może ulec zmianie. Informacja o wszelkich zmianach wraz z terminem wejścia ich w życie zostanie niezwłocznie opublikowana na Portalu. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.

Pomoc | Polityka prywatności | Regulamin | Redakcja | Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE