edupolis | O projektach
Platforma Edupolis dostarcza edukacyjne treści interaktywne zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych. Umożliwia także tworzenie, przechowywanie i wzajemne udostępnianie regionalnych materiałów edukacyjnych w społeczności nauczycieli i uczniów.
platforma, edukacja, edukacyjna, edukacyjne, platforma edukacyjna, portal edukacyjny, podstawa, programowa, podstawa programowa, szkoła, podstawowa, szkoła podstawowa, treści edukacyjne, materiały edukacyjne, treści interaktywne, materiały interaktywne, treści multimedialne, materiały multimedialne, materiały dydaktyczne, treści dydaktyczne, multimedia, multimedia edukacyjne, zasoby przedmiotowe, zasoby regionalne, gry miejskie, nauczyciel, uczeń, dyrektor, kształcenie, kujawsko-pomorskie, region, region kujawsko-pomorski, województwo, województwo kujawsko-pomorskie, edukacja wczesnoszkolna, język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, przyroda, architektura i sztuka, mała ojczyzna
17374
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17374,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.1448630766,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
 

INFORMACJE O PROJEKTACH

e-Usługi - logo

„e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”

Województwo Kujawsko-Pomorskie zrealizowało projekt pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”, który był projektem kluczowym województwa kujawsko-pomorskiego o wartości 105 544 725,01 zł, wpisanym do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt stanowił przedsięwzięcie inwestycyjne o strategicznym charakterze dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Jego wdrożenie było niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiotowy projekt w znaczący sposób przyczynia się również do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju, politykach sektorowych oraz strategiach rozwoju województw.

Projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany był w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu było podniesienie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne województwa kujawsko-pomorskiego wchodzące w skład infrastruktury społecznej, takie jak szpitale, szkoły, jednostki kultury i inne. Podwyższenie jakości usług Partnerów projektu odbywało się poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych w ich funkcjonowaniu. Szczególny nacisk położony został na takie aspekty ich działalności jak: bogaty pakiet świadczonych usług, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, organizacja i zarządzanie.

Projekt realizowany był w trzech podstawowych obszarach:

 • e-Zdrowie,
 • e-Kultura,
 • e-Edukacja.
CELE SZCZEGÓŁOWE

 • unowocześnienie kształcenia i zapewnienie dostępu do nowoczesnych i bogatych zasobów edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego,
 • podwyższenie poziomu nauczania,
 • zwiększenie zaangażowania uczniów w proces nauczania,
 • wykreowanie bardziej praktycznego podejścia do edukacji i nowej świadomości w postrzeganiu wizerunku nauczyciela, który sam korzysta z nowych technologii informacyjnych i tworzy materiały edukacyjne,
 • zapewnienie wsparcia dla innowacyjnego rozwoju szkolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.

E-EDUKACJA

Głównym celem modułu e-Edukacja było stworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Gwałtowny rozwój technik multimedialnych oraz ich stale rosnąca popularność (jako alternatywnych technik nauczania) wyzwala zwiększony popyt na tego typu usługi – co stało się czynnikiem sprawczym do realizacji projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie modułu „e – Edukacja”.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH MODUŁU EDUKACJA

 1. Dostarczenie i wdrożenie zestawów do interaktywnego nauczania w oddziałach nauczania wczesnoszkolnego w szkołach podstawowych województwa, zawierających m.in. tablice interaktywne. Przedmiotowy projekt jest na chwilę obecną największą inwestycją wdrożenia zestawów tablic interaktywnych w Polsce i jedną z największych w Europie. W ramach zadania wdrożono 2 346 zestawów tablic interaktywnych i 632 wizualizery. Partnerami działania jest 156 jednostek samorządu terytorialnego, którzy są organami prowadzącymi dla 631 szkół podstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
 1. Uruchomienie portalu pod nazwą Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna zawierającego:

 • treści edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 • treści edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
 • treści regionalne dotyczące wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim,
 • platformę e-learningową wraz z modułem diagnostycznym on-line z matematyki i języka angielskiego dla uczniów klas szkół podstawowych, platformę telewizji internetowej,
 • system interaktywnego kontaktu nauczyciel-uczeń, kierownictwo szkoły-rodzice oraz kierownictwo szkoły-nauczyciel,
 • portal dla nauczycieli i pracowników oświaty zawierający elementy portalu społecznościowego z funkcjami repozytorium multimedialnych materiałów dydaktycznych o charakterze multimedialnym oraz tradycyjnym (tekstowym),
 • portal powszechny (informacyjny).

 1. Stworzenie stacjonarnych pracowni dydaktycznych w Kujawsko – Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli oraz mobilnych pracowni dydaktycznych dla szkół w regionie umożliwiających stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod dydaktycznych w zakresie nauczania oraz pozwalających podnosić kompetencje nauczycieli w stosowaniu najnowszych pomocy dydaktycznych.

Strona www projektu:

www.euslugi.mojregion.info

Realizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji - logoRealizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji - logo

„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 28 329 588,90 zł  realizowany był na poziomie regionalnym i wpisywał się w „Strategię Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Głównym jego celem był rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim poprzez stosowanie w szkołach technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W efekcie wpłynął na podniesienie jakości nauczania oraz usprawnienie funkcjonowania 536 placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych. Projekt prowadzony był przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełniące funkcję Lidera wspólnie ze 154 Partnerami (łącznie 155 jednostek) w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 • Doposażenie szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) uczestniczących w projekcie w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę zestawów tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych.
 • Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych, umożliwiającego publikowanie treści i materiałów edukacyjnych za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych.
 • Umożliwienie uczniom i nauczycielom korzystanie usług elektronicznych dostępnych na portalu „Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna”.

Projekt swoim zasięgiem objął 536 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Dla tych jednostek zakupiono łącznie 2139 zestawów tablic interaktywnych, gdzie:

 • 507 publicznych szkół podstawowych otrzymało 2032 tablic przy udziale 132 Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • 29 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymało 107 tablic przy udziale 23 podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe.

Publiczne szkoły podstawowe wzbogaciły się o zestawy tablic interaktywnych dla klas IV-VI, niepubliczne szkoły podstawowe zostały wyposażone w zestawy tablic interaktywnych we wszystkich klasach podstawowych czyli w oddziałach od I do VI.
Przekazane w ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” tablice interaktywne to jedno z najnowocześniejszych kompleksowych rozwiązań technologicznych stosowanych w szkołach, ułatwiające nauczycielom prowadzenie zajęć lekcyjnych i wspierające proces nauczania.

Na zestaw tablicy interaktywnej składa się:
Tablica - ikona

tablica interaktywna

Projektor - ikona

projektor o bardzo krótkiej ogniskowej (ultra short throw)

Komputer - ikona

notebook

Oprogramowanie - ikona

oprogramowanie dedykowane do tablicy

Uchwyt - ikona

zawieszenie ścienne o regulowanej wysokości

Głośniki - ikona

głośniki i inne elementy pozwalające w łatwy i precyzyjny sposób sterować zestawem

Strona www projektu:

www.innowacyjnaedukacja.eu

Pomoc   |   Polityka prywatności   |   Regulamin   |   Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE